Lokalizator przyłączy ZADYMIARZ

Lokalizator przyłączy ZADYMIARZ

Lokalizatora Nielegalnych Przyłączy
NA SIECI KANALIZACYJNEJ


Lokalizator przyłączy kanalizacyjnych Fog Smoker, który Państwu proponujemy jest w chwili obecnej, ze względu na swe parametry i bogate wyposażenie najlepszym urządzeniem tego typu na rynku.

Do zalet w/w urządzenia zaliczyć należy:

 • Niewielka waga urządzenia tylko 21,5 kg z 5l płynu
 • dwudrożny elektroniczny układ sterowania w systemie niezależnym dla dmuchawy (wentylatora) i dozownika wytwarzania dymu, (każda z funkcji może być używana razem bądź osobno w 10-cio stopniowej skali).
 • możliwość zdalnego sterowania za pomocą „pilota”
 • bardzo wysoka wydajność urządzenia –ok. 60 000 m3/h wytwarzanej mgły
 •  możliwość pracy ciągłej ( produkcja mgły bez przerw na dogrzewanie pieca)
 • system automatycznego odpowietrzania zbiornika z płynem wraz z filtrem
 • niskie średnie zużycie płynu mgłotwórczego – ok. 35 ml/min
 • specjalny kufer transportowy chroniący urządzenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi i ingerencją osób postronnych
 • gwarancja 24 miesiące /na okres ewentualnych napraw zapewniamy urządzenie zastępcze/
 • dostępność serwisu 24 godziny po zgłoszeniu uszkodzenia
 • w przypadku awarii lokalizatora zapewniamy na czas ewentualnej naprawy egzemplarz zastępczy  


Poniżej precyzujemy szczegóły związane z ewentualną dostawą w/w urządzenia.

1.    Urządzenie zostanie dostarczone na nasz koszt, po czym przeprowadzone będzie bezpłatne szkolenie obsługi.
2.    Dostawa obejmuje 5 l płynu do wytwarzania mgły w pojemniku dozującym urządzenia plus dodatkowe 10 l.
3.    Termin płatności 30 dni.
4.    Dokumenty wystawiane dla kupującego:
-    faktura VAT
-    instrukcja obsługi w j. polskim
-    karta gwarancyjna (24 miesiące)
-    kopia atestu PZH na płyn


 UWAGA !!!
Do kanalizacji deszczowej doprowadzany jest w większości polskich miast padający deszcz i śnieg. Woda trafiająca tam jest zanieczyszczona. W wyniku braku rozwiązań kanalizacyjnych, wiele miast po gwałtownych ulewach zamienia się w jeziora. Ponadto w przeważającej ilości miast sieć kanalizacyjna nadal jest ogólnospławną, a więc wraz ze ściekami do oczyszczalni trafia „deszczówka”, której skład znacząco różni się od ścieków komunalnych. Zwiększa to koszty utrzymania oczyszczalni, które muszą „przerabiać” ogromne ilości cieczy. Skoro tak, to przedsiębiorstwa wodociągowe stwierdziły, że podmioty odprowadzające „deszczówkę” muszą w jakimś stopniu partycypować w kosztach utrzymywania i modernizacji kanalizacji.

Podstawą prawną do wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych jest ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 17 lipca 2001 r. 18 czerwca 2006 r. ukazało się rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozporządzenie to stanowi, że taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają m.in. cenę za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową. Oznacza to, że wody opadowe trafiające do kanalizacji z dachów, parkingów itp. traktowane są jak ścieki, a więc za ich odprowadzanie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może żądać opłat. 
1.    Wyposażenie
1.1 Dostarczane wyposażenie

-    6 m przewodu z tworzywa sztucznego o ?50 ze złączką strażacką
-    teleskopowy drążek (do 6 m)
-    5 l płynu mgłotwórczego w zbiorniku
-     walizka do transportu !!!
-    DODATKOWE 10 l płynu mgłotwórczego w kanistrze !!!

1.2. Dodatkowe wyposażenie /za dopłatą/

-    gumowa mata uszczelniająca na pokrywę kanału (120?120 cm)2.     Warunki bezpieczeństwa
2.1.     Wskazówki ogólne

-    Płynu mgłotwórczego nie należy spożywać !
-    Płyn mgłotwórczy należy trzymać z dala od dzieci !
-    Pracującego urządzenia nie należy otwierać i pozostawiać bez dozoru !
-    Wytworzony dym może uruchomić przeciwpożarowe czujniki dymu !


2.2.     Wskazówki użytkowania lokalizatora

-    Nie należy uruchamiać urządzenia w środowisku łatwopalnym
-    Należy zachować co najmniej 1 m odległości od przedmiotów łatwopalnych i wrażliwych na ciepło
-    Nie wolno stosować lokalizatora w pobliżu otwartego ognia
-    W czasie pracy urządzenia należy zachować bezpieczną odległość, gdyż temperatura wydobywającego się dymu może powodować poparzenia !

 
3.     Opis i widok urządzenia           


 

 

4.    Płyn mgłotwórczy   
4.1.     Ogólnie

-    Stosować tylko płyn mgłotwórczy dopuszczony przez producenta !
-    Płynu mgłotwórczego nie należy spożywać !
-    Płyn mgłotwórczy należy trzymać z dala od dzieci !
-    Płyn mgłotwórczy zawiera glikol etylenowy i jest łatwopalny !

4.2.     Wymiana kanistra

-    Przez przesunięcie tulei zabezpieczającej (5b) poluzować króciec przyłączeniowy(5a)
-    Pusty zbiornik (8) wyjąć z mocowania
-    Nakrętkę zbiornika (6) przełożyć z pustego na pełny zbiornik
-    Pełny zbiornik włożyć w mocowanie
-    Króciec przyłączeniowy(5a) mocno wetknąć w złącze przewodu


5.     Eksploatacja lokalizatora
5.1.     Wybór stanowiska pracy

Miejsce pracy lokalizatora musi:
-    być wolne od wibracji i wstrząsów
-    znajdować się z dala od otwartego ognia
-    mieć zapewniony dostęp w świeże powietrze
-    temperatura otoczenia między 5?C, a 45? C
-    względna wilgotność powietrza poniżej 80%

5.2.    Uruchomienie

-    Wtyczkę sieciową (10) wetknąć do gniazda z zestykiem uziemiającym 230V/50Hz
-    Na wyświetlaczu klawiatury (4) po prawej pojawi się kursor
-    Załączenie urządzenia przez wciśnięcie przycisku ON, turbina dmuchawy będzie pracować na biegu jałowym
-    Po ok. 7 min fazie nagrzewania lokalizator jest gotowy do pracy, świeci się zielona dioda READY
-    Przez naciśnięcie przycisków + i ? można regulować ilość wytwarzanej mgły oraz siłę nadmuchu (10 stopni regulacji)

5.3.    Wyłączenie

-    Naciśnięcie przycisku OFF wyłącza urządzenie
-    Wyciągnąć wtyczkę z gniazda


6.     Wskazówki dotyczące konserwacji         
6.1.    Konserwacja i czyszczenie

-    Filtr (9) należy oczyścić lub wymienić w zależności od stopnia zanieczyszczenia
-    Należy unikać pozostawienia lokalizatora pracującego bez płynu mgło twórczego, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia pompy.
-    Jeżeli z otworu wylotowego (1) wydziela się za dużo skroplin, przez wykręcenie śruby spustowej (3) może zostać wypuszczony ich nadmiar.
-    Do czyszczenia urządzenia należy stosować środki nie zawierające rozpuszczalników

6.2.    Przechowywanie

-    Lokalizator na czas transportu przechowywać w walizce
-    Lokalizator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci !


7.     Usuwanie awarii
7.1.    Awarie –możliwe przyczyny

Lokalizator nie wytwarza mgły
-    Sprawdzić źródło zasilania i połączenia
-    Sprawdzić poziom płynu mgłotwórczego
-    Sprawdzić szczelność złącza na kanistrze
-    Zbadać zanieczyszczenie filtra w kanistrze

Głośny warkot przy zamgławianiu
-    Pompa pracuje na sucho. Należy tego bezwzględnie unikać !
-    Dolać płynu mgłotwórczego
-    Sprawdzić złączkę przewodu i jeszcze raz podłączyć


8.     Specyfikacja techniczna  

Wymiary (Dług / Szer / Wys): 560 / 295 / 350 mm
Waga (zawiera 5l płynu): TYLKO 21,5 kg
Napięcie zasilajace: 230 V / 50 Hz
Moc parownika: 1200 W
Moc dmuchawy: 1200 W
Max. pobór mocy: 2400 W
Ilość pobieranego powietrza: ok. 50 l/s
Wydajność urządzenia: ok. 60 000 m3/h
Ilość płynu w zbiorniku dozującym: 5 l
Zużycie płynu: przy max. produkcji: 120 ml/min
Długotrwałe zamgławianie: 35 ml/min
Czas zamgławiania: przy stopniu 10 :ok. 45 s Stopień 7 i mniejszy Ciągłe zamgławianie
Czas nagrzewania : ok. 7 min
Gwarancja: 24 miesiące

 

 « powrót