SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Bezwykopowa renowacja i modernizacja » Naprawy punktowe

Technologie bezwykopowe / Naprawy punktowe


  Najsłabszymi i najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami większości kanałów są połączenia. Najczęściej spotykanymi lokalnymi
usterkami są: wypłukane, nieszczelne połączenia rur powodujące infiltracje lub eksfiltracje, pęknięcia w rurach lub łączach spowodowane
miejscowymi naprężeniami wywołanymi przeważnie przez nieprawidłowy montaż. Do naprawy punktowych uszkodzeń nie powtarzających się na długości kanału  zostały opracowane technologie:
 

 • iniekcja nieszczelnych złączy za pomocą specjalnych packerów,
 • naprawa za pomocą mat nasączanych żywicą, 
 • naprawa uszkodzeń specjalistycznymi robotami kanalizacyjnymi


 

Technologie bezwykopowe / Naprawy punktowe / Iniekcja nieszczelnych złączy za pomocą specjalnych  packerów


  Technologia iniekcji nieszczelnych złączy została opracowana w USA w 1960 r. Metodę tą możemy zastosować do naprawy nieszczelnych złączy rur kanalizacyjnych i niewielkich rys konstrukcyjnych w zakresie średnic od 150 do 600 mm i odległości między studniami do 150 m. W skład zestawu do uszczelniania wchodzą:

 • packer, w którym pomiędzy dwoma korkami w szczelnie zamkniętej
  części środkowej znajdują się urządzenia do pomiaru szczelności i
  wtryskiwania środka iniekcyjnego,  
 • kamera,  
 • wciągarka z zestawem lin i krążków prowadzących,  
 • węże transportujące środek iniekcyjny, 
 • składniki środka iniekcyjnego, 
 • urządzenia sterujące wyżej wymienionym sprzętem zamontowane przeważnie na samochodzie.  Proces uszczelniania metodą iniekcji składa się z kilku etapów. Za pomocą wciągarki packer zostaje wciągnięty w nieszczelne miejsce. Po
dokładnym usytuowaniu packera dzięki jego obserwacji przy pomocy kamery następuje pompowanie korków co powoduje oddzielenie miejsca nieszczelności od pozostałej części kanału. Kolejnym etapem jest wstępna kontrola szczelności przy użyciu powietrza lub wody pod ciśnieniem 0,05 MPa. Jeżeli stwierdzona zostanie nieszczelność, to do zamkniętej przestrzeni między korkami zostaje wprasowany pod ciśnieniem 0,1 ÷ 0,3 MPa dwuskładnikowy środek iniekcyjny. Najczęściej stosowanym iniektem jest żywica akrylowa, która po wprowadzeniu w miejsce nieszczelności polimeryzuje tworząc przeźroczysty, elastyczny żel pęczniejący w kontakcie z wodą. Po stwardnięciu żywicy następuje ponowna kontrola szczelności, która w większości przypadków potwierdza skuteczność uszczelnienia. Następnie spuszcza się powietrze z packera i przeciąga do następnego złącza usuwając pozostałości środka iniekcyjnego.

 

  Schemat procesu uszczelniania nieszczelnego złącza

Schemat procesu uszczelniania nieszczelnego złącza
  Istnieje kilka technologii iniekcyjnych różniących się rozwiązaniem konstrukcyjnym packera oraz materiałem iniekcyjnym. Do najważniejszych metod należą: Penetryn/Posatryn, Seal, Tryn, Squeeze Box, Telegrout-System, Cherne, RIM (Resin Injektion Method),
Westech/Gelco/Snake, LSS (Lateral Scaling System).

 

  Packer umieszczony w miejscu nieszczelnego złącza

Packer umieszczony w miejscu nieszczelnego złącza

 
Technologie bezwykopowe / Naprawy punktowe / Naprawa za pomocą mat nasączanych żywicą


Naprawę punktową za pomocą mat nasączanych żywicą stosuje się w nieprzełazowych kanałach z miejscowymi uszkodzeniami ścian lub łączeń. Roboty wykonywane są etapami. Technologia ta pozwala na wykonywanie prac w warunkach letnich jak i zimowych. Do zamontowania krótkiego rękawa są niezbędne:

 • stół do nasączania, 
 • agregat prądotwórczy, 
 • zestaw do mieszania żywicy – wiertarka i naczynie do mieszania, 
 • packer – gumowy korek do wprowadzania maty do kanału, 
 • kamera, 
 • mata z włókna szklanego, 
 • dwuskładnikowa żywica poliestrowa.  Technologia krótkiego rękawa jest często używana do naprawy niewielkich, nie powtarzających się uszkodzeń ze względu na łatwość i
szybkość montażu. Opisane niżej procesy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, gdyż pomimo prostoty systemu duże znaczenie ma w nim czas i precyzja poszczególnych czynności oraz przeszkolenie BHP. Przy montażu rękawa możemy wyróżnić etapy:

 

  1. Przygotowanie maty - polega na wycięciu z arkusza segmentu o żądanych wymiarach. Długość określa się w zależności od długości
uszkodzenia kanału z zapasem z każdej strony 15cm. Szerokość maty uzależniona jest od średnicy przewodu i powinna wystarczyć na owinięcie „pakera” 2 - 4 razy. 

2. Przygotowanie żywicy - żywica jest produktem dwuskładnikowym łączonym w miejscu wykonywania robót. Półprodukty żywicy dostępne są w kanistrach 10L i 30L. Składniki miesza się aż do uzyskania postaci homogenicznej w stosunku objętościowym: 2 części składnika bazowego + 1 część utwardzacza. Należy pamiętać że na kolejne czynności pozostaje około 30 minut do utraty przez żywicę konsystencji płynnej. 

  3. Nasączanie rękawa żywicą - nanoszenie żywicy na matę z włókna szklanego wykonuje się za pomocą pacy stalowej. Istotne jest przy
wykonywaniu tej czynności równomierne rozprowadzenie żywicy na całej powierzchni rękawa. 

  4. Nanoszenie maty na packera - nasączoną matę należy nawinąć na „packer” w 2 do 4 warstwach uważając by nie powstały zafałdowania.

 

 

  5. Wprowadzenie packera - przygotowany „packer” jest wciągany do naprawianego kanału i ustawiany w miejscu uszkodzenia. Przydatna jest w tym etapie kamera, dzięki której można dokładnie umiejscowić rękaw.

  6. Utwardzanie żywicy - wprowadzenie sprężonego powietrza do „pakera” powoduje dopasowanie się rękawa do ścian kanału i wyciśnięcie żywicy w miejsce ubytków (pęknięć, nieszczelnych łączeń). Przy zastosowaniu podgrzanego powietrza skraca się czas twardnięcia żywicy.

  7. Wyjęcie packera - po upływie określonego przez producenta czasu wiązania żywicy można wyjąć „packera” z kanału.

  Technologia krótkiego rękawa jest jedną z częściej stosowanych napraw kanałów średnicy 150 – 600 mm ze względu na liczne zalety:

 • dobra przyczepność do większości stosowanych w kanalizacji materiałów: betonu, kamionki, żeliwa, stali i tworzyw sztucznych,
 • bezstopniowe przejście laminowanej maty w rurę pozwala uniknąć zakłóceń przepływu,
 • kompresja niewielkich przesunięć muf,
 • wysoka odporność na wypłukanie,
 • odporność na działanie wielu agresywnych środków chemicznych: ługu sodowego 50%, roztworu mydła, kwasu octowego 5%, solnego 10%, siarkowego 10%, formaldehydu 20%, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, nawozów, mocznika oraz nie utleniających się roztworów soli.
Technologie bezwykopowe / Naprawy punktowe / Naprawa uszkodzeń specjalistycznymi robotami  kanalizacyjnymi


 
  Do wykonywania miejscowych napraw w kanałach nieprzełazowych stosuje się coraz częściej roboty kanalizacyjne. Dzięki możliwości podłączenia do głowicy różnych urządzeń roboty mogą być wykorzystywane do następujących czynności:

 • frezowanie,
 • wiercenie,
 • szlifowanie,
 • usuwanie twardych osadów,
 • wycinanie przerostów korzeni,
 • iniekcja lub wtłaczanie zapraw kompozytowych,
 • instalacja powłok dowożonych w miejsce wbudowania.


  Robot kanalizacyjny ProKasro z głowicą do wierceniaWprowadzanie robota do kanałuPulpit sterowniczy i wnętrze przedziału operatora robota ProKasro